Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να είναι ικανός να ασχολείται με:

α) το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια ταξιδιού, ατομικού ή ομαδικού, σε τόπους, χώρους και μνημεία, κτίσματα, μονές και ναούς που σχετίζονται με την ιστορία και την εξέλιξη της θρησκευτικής δραστηριότητας ή γενικότερα θρησκευτικής σημασίας, για λόγους θρησκευτικού, πολιτιστικού και
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην ιστορία της Ελλάδας

β) προσκυνηματικές περιηγήσεις (στην Ελλάδα και σε χώρες που σχετίζονται με την ιστορία της) και όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με κίνητρο, μεταξύ άλλων, το προσκύνημα, τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές/εκδηλώσεις, την εκπλήρωση τάματος, την έκφραση, γενικά, της λατρευτικής πίστης και την ανάγκη εκπλήρωσης της εσωτερικής αναζήτησης του θείου.


Στις δραστηριότητες του θρησκευτικού τουρισμού και των προσκυνηματικών περιηγήσεων περιλαμβάνονται συνέδρια και εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις γνωστές θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, που έχουν αντικείμενο σχετικό με θέματα θρησκείας, θρησκευτικών μνημείων, δραστηριοτήτων και τελετών, καθώς και δράσεις με το σκοπό της ανάδειξης των μνημείων, των χώρων, των παραδόσεων και των επετείων, σχετικών με την ιστορία, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της θρησκευτικής τουριστικής δραστηριότητας και των προσκυνηματικών περιηγήσεων γενικότερα. Όλα τα παραπάνω έχουν ως σκοπό την ανάδειξη της θρησκευτικής – πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, στην μακραίωνη ιστορική πορεία της, και του ιδιαίτερου πολιτισμού που απορρέει από αυτή. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και δημόσια μουσεία, τελεί υπό την επιφύλαξη του οικείου θεσμικού πλαισίου περί προστασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 3028/2002 και ιδίως του άρθρου 46 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενων πράξεων.

Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός Σπουδών

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης