Η ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.

Ειδικότερα, το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων:

  • Υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
  • Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
  • Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης.
  • Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό, γενικά.

Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός Κατάρτισης Ειδικότητας

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης