ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10/2021

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί έγκαιρα:

α) Web: http://iek-syrou.kyk.sch.gr/

β) Facebook: https://www.facebook.com/ΔΙΕΚ-Σύρου-1537788399838405

Ενημέρωση για την προσέλευση στο ΔΙΕΚ

Οι εκπαιδευτές και οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, με δική τους δαπάνη.

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR) νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως.

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής δομής ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στην εκπαιδευτική δομή.

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και τότε προσέρχονται στην εκπαιδευτική δομή οι εκπαιδευτές και καταρτιζόμενοι.

Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική, για τους καταρτιζόμενους, τους εκπαιδευτές, καθώς και για τους επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,

β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.

Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή προβλέπεται, μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη αίθουσα διδασκαλίας και λαμβάνει απουσία.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτές, καθώς και επισκέπτες των εκπαιδευτικών δομών δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπου αυτή προβλέπεται, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις εκπαιδευτικές δομές.

Για τους εκπαιδευτές που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω υποχρεώσεις τους συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης τους από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ